Zasady wydawania zleceń

Wydawanie zleceń w iTaxi uwzględnia opiera się zawsze na 2 podstawowych elementach:

 1. Czas dojazdu Kierowcy do Pasażera (liczony w minutach wg nawigacji)
 2. Wynik Punktowy Kierowcy (Scoring)

To który element ma w danym momencie większe znaczenie zależy od algorytmu, który analizuje wiele składowych takie jak: np.:

– natężenia ruchu w mieście (korki i średnia prędkość w ruchu pojazdów)

– liczby zleceń rejestrowanych w systemach iTaxi

– godzin szczytu i dostępności Kierowców

Im więcej zleceń i większe natężenie ruchu tym ważniejszy jest czas dojazdu do Pasażera.

Im mniejszy ruch i mniej zleceń lub więcej Kierowców tym większe znaczenie ma Wynik Punktowy Kierowcy (Scoring).

Wynik punktowy Kierowcy (scoring)

Wynik Punktowy Kierowcy – Scoring – (widoczny w aplikacji Kierowcy iTaxi w zakładce statystyki – osiągnięcia) pokazuje punktację Kierowcy braną pod uwagę przez algorytm do wydawania zleceń (Algorytm wydawania zleceń bierze pod uwagę Wynik Punktowy Kierowcy oraz czas dojazdu do Pasażera).

Wynik Punktowy Kierowcy jest średnią z najlepszych (20 dni) Dziennych Wyników Punktowych Kierowcy z okresu obliczania punktacji (22 dni).

(Czyli z ostatnich 22 wyników dziennych odrzucamy 2 najgorsze dni z najniższą punktacją).

Wynik Punktowy Kierowcy (Scoring) może być powiększony chwilowo poprzez:

 • dodanie punktów za czas oczekiwania Kierowcy bez zlecenia (+25 pkt za każde 5 minut) – kasowane po odrzuceniu zlecenia na zielono lub zmianę miejsca postoju
 • rekompensatę za “minę” (zlecenie anulowane przez pasażera po rozpoczęciu dojazdu) – pierwszeństwo do zleceń – kasowane po odrzuceniu zlecenia na zielono
 • rekompensatę po zakończonej realizacji zlecenia z nasłuchu – pierwszeństwo do zleceń –  kasowana po odrzuceniu zlecenia na zielono

Dzienny wynik punktowy Kierowcy

DZIENNY WYNIK PUNKTOWY = PUNKTACJA PODSTAWOWA + PUNKTACJA DODATKOWA

Dzienny Wynik Punktowy obliczany jest wyłącznie za Aktywne Dni Pracy – dni w których Kierowca oczekiwał na zlecenia w stanie “wolny” (na zielono pasek dostępności w aplikacji) łącznie co najmniej 30 minut w ciągu dnia.

PUNKTACJA PODSTAWOWA 

Naliczana w każdym aktywnym dniu pracy. 

 1. Średnią ocen kursów od Pasażerów (nie liczą się dla Kierowcy niskie oceny za czas dojazdu, obsługę płatności, działanie aplikacji) – max. 300 pkt 
 2. Jakość pracy (% przyjętych zleceń kierowanych do Kierowcy) – max. 300 pkt
 3. Ocena bazowa (Kierowcy i auta) – to suma punktów za cechy auta i realizowane usługi przez Kierowcę – max. 550 pkt
 • oklejenie max. 200 pkt, 
 • kategoria auta max. 120 pkt, 
 • usługi i filtry max. 230 pkt z 310 możliwych punktów za cechy (nie trzeba mieć zaznaczonych wszystkich usług i cech aby mieć maksymalną punktację). Punktowane cechy i usługi: elektryczny/hybryda, obsługa Bilet iTaxi, zakupy, przesyłki, przegroda ochronna, akcje marketingowe, brak współpracy z konkurencją, projekty specjalne (np. Pomoc Ukrainie); 

PUNKTACJA DODATKOWA 

Dzienny Wynik Punktowy może być zwiększany lub zmniejszany w danym dniu poprzez:

 1. Punkty za odznaki – dodawane max. 300 pkt z 450 pkt możliwych do zdobycia (nie trzeba wszystkich odznak aby mieć maksymalna punktację)

Punkty za odznaki zdobywane od poniedziałku do niedzieli dodawane są do Wyniku Dziennego przez 7 kolejnych dni (od poniedziałku do niedzieli kolejnego tygodnia).

Dostępne Odznaki ‘Kapsle”:

 • Tytan – odznaka godzin szczytu – 150 pkt (aktywność przez 30h szczytu w tygodniu)
 • Terminator – odznaka zleceń terminowych – 150 pkt (realizacja 10 zleceń terminowych w tygodniu)
 • Super Priorytet –  odznaka za realizowane zlecenia – 150 pkt  

Odznaka za zdobycie wymaganej liczby punktów w tygodniu (obecnie 100 pkt).

Punktacja zleceń:  1pkt – kurs indywidualny, Bilet iTaxi dzień, 2pkt – kurs biznesowy (krawat), Bilet iTaxi noc , 3pkt – kurs terminowy (zegar), 4pkt – kurs z VIP (VIP), 

UWAGA: Jeśli dany kurs wydano z nasłuchu “niebieski” (gwiazdka) to za każde zlecenia dodawane jest extra +3pkt 

 1. Punkty za anulowane zlecenie terminowe lub odrzucenie zlecenia z nasłuchu (niebieskie): – 200 pkt (jednorazowo za każde odrzucenie)
 2. Punkty za uwzględnioną pochwałę: +100 pkt (przez 7 kolejnych dni)
 3. Punkty za uwzględnioną reklamację: – 100 pkt (przez 7 kolejnych dni)

 Szerszy opis składowych wraz z przykładami

Początkowy wynik punktowy Kierowcy

Przez pierwsze 7 dni pracy Kierowca otrzymuje stały wynik punktowy  uwzględniający również punktację dodatkową – umożliwiający mu poznanie zasad współpracy i zdobycie odznak na kolejny tydzień pracy.

Brak aktywnej współpracy w godzinach szczytu i realizacji zleceń na teraz i terminowych – brak odznak dodatkowych – sprawią że WYNIK PUNKTOWY KIEROWCY będzie spadać poniżej WYNIKU PUNKTOWEGO POCZĄTKOWEGO i średniego wyniku punktowego większości Kierowców.

Booster / punkty do Super Priorytetu / Kapsle

Booster – Czekając na kursy w jednym miejscu nie będziesz poszkodowany!  Co 5 minut Twój scoring będzie się zwiększał o 25 pkt do czasu pojawienia się propozycji kursu (tzw. BOOSTER)
Punkty do Super Priorytetu:

1pkt – przejazd indywidualny, Bilet iTaxi (dzień)

2pkt – przejazd biznesowy, Bilet iTaxi (noc) (krawat)

3pkt – zlecenie terminowe (zegar)

4pkt – VIP (VIP)

+3pkt – jeśli dane zlecenie wydano z nasłuchem (gwiazdka)

Wartości Kapsli:
Tytan pracy – 150 pkt (30 h dostępności w godzinach szczytu (od pon do niedz))
Super Priorytet – 150 pkt  (od pon do niedz)
Terminator – 100 pkt (uzyskanie założonej liczby zleceń terminowych w tygodniu) 

Łącznie nie więcej niż 300 pkt doliczane w następnym tygodniu po zdobyciu

Scoring – Wynik kierowcy widoczny w menu / statystyki / osiągnięcia to średnia z 20 najlepszych z 22 dni aktywności kierowcy. Dzień aktywny  – kierowca jest dostępny w aplikacji przez min. 30 min.

3 główne kategorie:

 1)  300 PKT – Efektywność czyli % przyjętych zleceń

2)  300 PKT- Jakość usługi – średnia z 20 ocen –  5.0 daje 300 pkt

 Do średniej nie wliczają się się oceny za: czas podstawienia pojazdu, obsługa płatności, działanie aplikacji 

3)  550 – PKT Ocena auta i rodzaju usług – Obejmuje np. oklejenie, kategorię auta, bilety, zakupy, przegrodę itp.

Scoring może być powiększony o 100 pkt w wyniku pochwały Klienta lub pomniejszony o 100 pkt w wyniku uznanej reklamacji.

Zasady kursów z miejsc postojowych (stref)

Każdy Kierowca zobowiązany jest zalogować się do kolejki w strefie Miejsca Postojowego, przy każdorazowym wjeździe w obszar strefy.

Kierowca może otrzymywać kursy:

 • ze strefy wg kolejki na kopertach i zalogowania – pasażer z łapki lub z aplikacji ze strefy
 • spoza strefy z aplikacji jeśli ma włączone otrzymywanie kursów spoza strefy w aplikacji Kierowcy

Każdy kurs z Miejsca Postojowego (niezależnie czy to z łapki, z aplikacji, ze strefy czy z aplikacji spoza strefy) podlega wyłącznie prowizji procentowej zgodnej z umową o współpracy danego Kierowcy (Nie ma opłat za wjazd do strefy).

Obecność Kierowcy z lampą taxi i włączoną aplikacją bez zalogowania do kolejki Strefy – jest naruszeniem zasad obsługi Miejsc Postojowych i podlega karze umownej.

Anulowanie kursu po oczekiwaniu

Kierowca ma prawo anulowania kursu pod warunkiem:

 1. Powiadomienia Pasażera o oczekiwaniu pod adresem początkowym po dojeździe na miejsce (przy zleceniach terminowych nie wcześniej niż zaplanowana godzina zlecenia)
 2. Podjęcia po min. 5 minutach oczekiwania udokumentowanej próby kontaktu poprzez aplikację – połączenie głosowe + wiadomość w aplikacji
 3. Oczekiwania łącznie co najmniej 10 minut od powiadomienia o oczekiwaniu

Anulowanie kursu z ceną gwarantowaną

Kierowca po uprzednim powiadomieniu Pasażera, że jest na miejscu, po 5 minutowym oczekiwaniu ma prawo poinformować Pasażera poprzez połączenie telefoniczne w aplikacji lub informację tekstowa w aplikacji, że wycena ceny gwarantowanej przestaje obowiązywać i kurs z uwagi na przedłużone oczekiwanie będzie zrealizowany wg wskazań taksometru. lub może zostać anulowany.

Włączanie taksometru

Zgodnie z przepisami miejscowymi włączenie taksometru możliwe jest dopiero po wejściu pasażera do taksówki. Dopuszczalne jest włączenie taksometru podczas oczekiwania na Pasażera, jeśli po powiadomieniu Pasażera po 5 minutach oczekiwania po podjeździe Pasażer sam w rozmowie lub wiadomości tekstowej wyrazi taką wolę z uwagi na dalsze oczekiwanie Kierowcy.

Anulowanie przyjętego kursu

Anulowanie przez Kierowcę przyjętego kursu bez zaistnienia zdarzenia losowego jest niedopuszczalne i podlega pod poważne naruszenie zasad realizacji kursów, co wiąże się z konsekwencjami umownymi.

Możliwość rezygnacji z kursu “na teraz” z ryczałtem

W przypadku kursu z określonym ryczałtem Kierowca ma zawsze prawo zażądania w rozmowie z Centralą odpięcia takiego kursu bez konsekwencji w statystykach (nie dotyczy kursu Bilet iTaxi i zleceń terminowych).

Kontakt przy opóźnieniach i dłuższych dojazdach

W przypadku dojazdu dłuższego niż 15 minut oraz zawsze kiedy może nastąpić opóźnienie w zaplanowanej godzinie dojazdu Kierowca ma obowiązek kontaktu z pasażerem (poprzez połączenie telefoniczne), w celu potwierdzenia czasu dojazdu Pasażerowi i upewnienia się że pasażer będzie oczekiwał.

Potwierdzenie tożsamości pasażera

Przed rozpoczęciem kursu Kierowca zobowiązany jest upewnić się, że Pasażer, który wsiadł to jego Pasażer. W tym celu należy zapytać o dane Pasażera lub ostatnie 3 cyfry numeru telefonu z którego zamawiano kurs (jeśli są podane w zleceniu w polu dane Pasażera).

Potwierdzenie kursów z dojazdem poza I Strefę i międzymiastowych

W każdym przypadku gdy dojazd do Pasażera jest poza 1 Strefą oraz w każdym przypadku kursu międzymiastowego (poza obszar licencji) Kierowca zobowiązany jest do kontaktu z Pasażerem w celu potwierdzenia kursu oraz poinformowania o wyższej opłacie związanej z 2 Strefą i odpowiednią taryfą oraz o szacowanej wartości kursu

Kurs spoza obszaru licencji

Kierowca otrzymując kurs z adresem początkowym poza obszarem licencji ma obowiązek upewnienia się, że kurs ten kończy się w obszarze licencji. W przypadku braku potwierdzenia Kierowca ma prawo poprosić Centralę o odpięcie takiego kursu bez konsekwencji w statystykach.

Potwierdzenie kwoty za przejazd międzymiastowy

W przypadku realizacji kursu międzymiastowego Kierowca zobowiązany jest przed rozpoczęciem kursu potwierdzić szacowaną kwotę za kurs w przypadku jazdy wg taksometru lub uzgodnić z góry cenę umowną, w celu upewnienia się co do możliwości zapłaty i akceptacji przez Pasażera wysokości opłaty za przejazd.

Przerwa we współpracy

Przerwy we współpracy spowodowane udokumentowaną awarią pojazdu lub długotrwałą choroba lub hospitalizacja (przypadek losowy, urlop nie są podstawą do utrzymania scoringu) są podstawą do wnioskowania o utrzymanie wcześniejszej pozycji scoringu Kierowcy. Wymagane jest elektroniczne zgłoszenie na [email protected] z opisem problemu

Zawiadomienie o kolizji w kursie

W przypadku kolizji w kursie z Pasażerem Kierowca jest zobowiązany zawsze poinformować Centralę iTaxi.

W przypadku kolizji  ważne jest uzyskanie w celu przekazania Pasażerowi numeru polisy ubezpieczeniowej sprawcy, oraz upewnienie się że Pasażerowi nic nie dolega lub zapewnienie transportu do szpitala lub innej taksówki w celu kontynuacji kursu jeśli rozpoczęty kurs nie może być dokończony.

Reklamacje

Reklamacje Kierowców (finansowe, scoringowe lub inne) rozpatrywane są zgodnie z zasadami opisanymi w umowie. Reklamacje należy zgłaszać mailowo [email protected]

Od decyzji reklamacyjnej Kierowca może się odwołać do Rzecznika Kierowcy ([email protected]). Decyzje reklamacyjne są potwierdzane w odpowiedzi na zgłoszenie elektroniczne.

Kontakt z iTAXI

 1. Kierowca może połączyć się bezpośrednio z Centralą będąc w kursie lub w trakcie zlecenia terminowego – wyłącznie w sprawach danego kursu!
 2. Pozostałe sprawy Kierowcy (rozliczenia reklamacje, zmiany umowne) powinny być załatwiane poprzez email: [email protected]
 3. Telefoniczne godziny pracy Biura Obsługi Kierowców poniedziałek-piątek 07:00-20:00 tel. 22 4390077
 4. Na mieście dostępni są koordynatorzy Kierowców przyjmujący zgłoszenia zapytania lub sugestie do przekazania do biura floty.
 5. Biuro floty Kierowców (ul. Przasnyska 6B) czynne w godzinach: pn-wt 9-16, śr 9-13, czw-pt 9-16

Kary porządkowe (blokady)

Kierowcy nie stosujący się do zasad umownych i regulaminu podlegają karom ograniczenia dostępu do systemu lub blokad wg wykazu:

Wykaz blokad

Kary finansowe

Kierowcy nie stosujący się do zasad umownych i regulaminu podlegają karom finansowym w przypadkach:

 • anulowania zlecenia terminowego 40 zł (do 20 minut przed) 80 zł (poniżej 20 minut)
 • anulowanie kursu przez Pasażera z uwagi na brak oznaczeń samochodu – 50 zł
 • zmiana parametrów pojazdu lub usługi (brak terminala lub innych elementów konfiguracji) – 100 zł
 • zaniżenie wartości kursu w aplikacji (wpływ na wysokość prowizji) – 500 zł
 • zawyżenie wartości kursu dla Pasażera – 500 zł
 • zmiana taryf bez powiadomienia – 500 zł 
 • zamawianie i realizacja/wprowadzanie do systemu nierzeczywistych kursów – 500 zł 
 • odmowa kursu, nieprawidłowości logowania lub realizacji kursów z Miejsc Postojowych – 500 zł
 • nie rozklejenie pojazdu po zakończeniu umowy – 1000zł +100 zł za każdy dzień (max. 5000 zł)
 • nie zwrócenie lampy taxi – 1000 zł +100 zł za każdy dzień (max. 5000 zł)
 • rozklejenie pojazdu lub lampy taxi bez powiadomienia operatora – 1000zł
 • naruszenie zasad działalności konkurencyjnej – 2000zł 

Minimalna cena przejazdu

Dla kursów, w których był dojazd do Pasażera (nie dotyczy kursów z postojów) określona jest cena minimalna (minimalna wartość kursu dla której dojazd do Pasażera jest darmowy).

Jeśli wartość końcowa takiego kursu wg taksometru (z dojazdem po Pasażera) jest mniejsza niż Cena Minimalna – 15 zł dla kursu “Na Teraz” oraz 25 zł dla kursu terminowego, to Kierowca nalicza opłatę w wysokości różnicy Ceny Minimalnej i wartości kursu

Dopłata = Cena Minimalna – Wartość kursu wg taksometru.

Dopłata doliczana jest jako kolejny paragon z ceną umowną.

Dopłaty Premium

Przy kursach Premium określona jest wartość Cena Minimalna kursu 60 zł [Warszawa, Kraków] 50 zł [pozostałe miasta]

Kursy Premium realizowane są wg stawki cennika i taksometru do których doliczana jest opłata za podstawienie auta Premium.

Dopłata za auto Premium wynosi +3 zł [Warszawa, Kraków] +2 zł [pozostałe miasta] za każdy rozpoczęty kilometr trasy nie mniejszą niż uzupełnienie wartości kursu do Ceny Minimalnej kursu Premium.

Wartość kursu Premium = wartość kursu wg taksometru + Dopłata (liczba rozpoczętych kilometrów x kilometrowa stawka dopłaty Premium obecnie 3 lub 2zł/km w zależności od miasta)

Dopłata minimalna = Cena Minimalna kursu Premium – Wartość kursu wg taksometru.

Dopłata doliczana jest jako kolejny paragon z ceną umowną.

Dopłaty

Kierowca ma prawo doliczyć do kosztu kursu wszelkie opłaty związane z realizacja kursu jeśli nie były wliczone w ryczałtowa cenę kursu: opłaty za parkingi, autostrady, promy, wjazd do stref płatnego parkowania i postoju jeśli są realizowane na życzenie Pasażera w związku z realizacja kursu. Od tych dopłat (kosztów dodatkowych Kierowcy) prowizja nie jest naliczana. 

Pasażer powinien być powiadomiony o wysokości dopłaty za każdym razem przed poniesieniem wydatku.
Dopłaty  Bus, Kombi dodawane są automatycznie i podlegają naliczeniu prowizji.

Tabela dopłat

Napiwki

Napiwek może być dodany przez Pasażera przy każdej płatności mobilnej, która nie ma włączonej opcji automatycznego potwierdzania kwoty. Pasażer ma do wyboru cztery wysokości napiwku wyrażone w procencie kwoty, która jest do zapłacenia za kurs: 5%, 10%,15% i 20%,

Okno wyboru kafelka do udzielenia napiwku pojawia się w podsumowaniu kursu, gdzie jest widoczna kwota za kurs.

Po wybraniu kafelka z napiwkiem od razu wyświetli się kwota do zapłaty po powiększeniu o procent napiwku.

W przypadku prośby Pasażera aby doliczyć napiwek do wartości kursu Kierowca powinien dodać żądaną kwotę w polu inne opłaty a po zakończeniu kursu (na wypadek reklamacji) najlepiej jest dodać notatkę o otrzymanym napiwku od Pasażera.

Kurs z Voucherem

W przypadku kursu realizowanego z Voucherem Kierowca powinien przy rozliczeniu płatności za kurs Voucherem zaczekać i upewnić się, że Voucher pokrywa całą wartość kursu. W przeciwnym wypadku konieczne jest pobranie od Pasażera opłaty w wysokości nie pokrytej przez wartość Vouchera. Informacja o kwocie do pobrania od Pasażera pojawia się w aplikacji po weryfikacji płatności z Voucherem

Kurs na żądanie

Kierowca może w aplikacji rozpocząć kurs na żądanie w 3 przypadkach:
– kurs z kontem pasażera (parowany kodem wysyłanym w SMS do Pasażera
– kurs z Voucherem (kod Vouchera weryfikowany w aplikacji Kierowcy)
– kurs bez konta Pasażera
Każdy kurs na żądanie zarejestrowany w aplikacji podlega prowizji lub opłacie kwotowej i musi się zakończyć wpisaniem wartości za przejazd nie mniejszej niż minimalna wartość kursu.

Zasady obsługi lotniska

Obecnie miejsca postojowe w tej strefie ograniczają się do kopert na górnej płycie lotniska na poziomie odlotów (brak redy).

Pod Hotelem Courtyard by Marriott są 2 koperty na których Kierowca może przebywać do 1h, po tym czasie należy strefę opuścić (w innym przypadku Hotel może zażądać opłatę za postój powyżej godziny).

Wyjazd ze strefy w celu ponownego do niej wjazdu po okrążeniu parkingów, jest możliwy bez konieczności wylogowywania i bez zerowania czasu oczekiwania na kurs (w ramach tego samego zalogowania się do strefy).

Bilet ważny jest przez 15 min, po tym czasie trzeba udać się do recepcji autoryzować bezpłatny wyjazd

Pod Hotelem Renesans również znajdują się 2 koperty. Niestety dłuższy postój tam jest niemożliwy i obsługa hotelu będzie wypraszać taksówki, które nie czekają na gości hotelowych.

Stałe ryczałty w Warszawie:

W obsłudze kursów dla Warszawy występują stałe ryczałty które należy respektować:

Modlin, Łódź – zawsze w odniesieniu do kursów z aplikacji, centrali lub postoju w powiązaniu z kontem pasażera.

Ryczałty Lotnisko Modlin

Dla przypomnienia, ryczałty na trasie Lotnisko Chopina:

– Sungate Hotel Airport  oraz  Hampton by Hilton Warsaw Airport – 15 zł

– Sound Garden Hotel oraz  Novotel Warszawa Airport – 17 zł

Akcje marketingowe

Kierowcy zobowiązani są uczestniczyć w akcjach marketingowych polegających na oklejaniu tylnych drzwi i szyb oraz umieszczaniu zagłówków reklamowych i rozdawaniu ulotek i próbek produktów oferowanych przez partnerów iTaxi. Czasami realizowane są też kampanie reklamowe dające dodatkowe przychody dla Kierowców włączających się aktywnie w te kampanie.

Udział w kampaniach reklamowych wiąże się z:

– otrzymywaniem dodatkowej punktacji do rankingu Kierowcy 

– możliwością oferowania Pasażerom próbek produktowych

– lepszym odbiorem usługi taksówkowej 

– możliwością dodatkowych przychodów dla Kierowcy

Ubiór Kierowcy

Kierowca zobowiązany jest do zachowania wymogów związanych z ubiorem Kierowcy w trakcie realizacji i oczekiwania na kursy.

Kierowca Premium zobowiązany jest respektować dodatkowe wymagania dotyczące ubioru Kierowcy

Nieprzestrzeganie zasad powoduje czasową blokadę konta Kierowcy (6 godzin)

Stan techniczny i czystość auta

Współpracę z Operatorem mogą realizować wyłącznie pojazdy:

 1. spełniające wymogi ustawowe 
 2. spełniające wymagania przepisów miejscowych (miejskich)
 3. czyste wewnątrz i zewnątrz ( w okresie bez opadów i po ich ustaniu)
 4. bez widocznych uszkodzeń blacharsko-lakierniczych
 5. z włączoną (24h/dobę) lampą taxi

Nieprzestrzeganie zasad powoduje:

– blokadę czasową podpunkty   c-d-e (3-6 godzin) ,

– zawieszenie konta kierowcy i/lub rozwiązanie umowy z sankcjami umownymi oraz powiadomienie organów licencyjnych podpunkty a-b.

Preferowane ustawienia aplikacji

Aby zapobiedz :
– rozłączaniu się aplikacji,
– gubieniu zasięgu,
– gubieniu sygnału GPS
itp. zalecamy zapisać ustawienia aplikacji tak, by nie przechodziła w tryb oszczędzania energii.
Instrukcja jak to zrobić krok po kroku:

 1. Wejdź w ustawienia telefonu “Ustawienia”
 2. Wybierz opcję “Aplikacje”
 3. Wybierz aplikację “iTaxi Kierowca K3”
 4. Wybierz sekcję “Bateria”
 5. Włącz “Zezwól na czynności w tle”
 6. Wybierz opcję “Optymalizowanie użycia baterii”
 7. Na liście wszystkich aplikacji znajdź “iTaxi Kierowca K3”  i wyłącz optymalizowanie użycia baterii