Obowiązuje z dniem 01 lutego 2021 r.

Przydzielanie zleceń

Czy wiesz, że…

iTaxi przydziela zlecenia użytkownikom aplikacji na podstawie Algorytmu analizującego i łączącego w zmiennych proporcjach dwa główne elementy wpływające na wydawanie każdego zlecenia przewozowego:

Scoring Kierowcy – będący punktowym odzwierciedleniem indywidualnych osiągnięć Kierowcy w ramach kategoryzacji Kierowców aktualizujący się każdego dnia.

Czas dojazdu – Kierowcy do miejsca odbioru pasażera zamawiającego dany przejazd taxi. Czas ten określany jest na bazie aktualizowanych na bieżąco map uwzględniających rzeczywisty ruch i prędkość przemieszczania się uczestników ruchu drogowego.

Wpływ obu powyższych czynników jest zmienny i zależny od algorytmu analizującego rynkowy popyt i podaż, a także uwzględnia aktualne warunki drogowe na danym rynku lokalnym.  Wszyscy  współpracujący w danym mieście Kierowcy, podlegają tym samym zasadom scoringu i wydawania zleceń.

Scoring Kierowcy

Czy wiesz, że…

Scoring Kierowcy brany pod uwagę przez algorytm wydawania zleceń to łączny końcowy wynik punktowy indywidualnych osiągnięć Kierowcy. Wynik scoringu Kierowcy to średnia wyników dobowych, które uzyskał Kierowca za ostatni brana pod uwagę okres aktywnej współpracy. Wynik ten uwzględnia wszystkie punktowane na jednakowych zasadach dla wszystkich Kierowców kategorie oraz czynniki zwiększające lub zmniejszające punktację Kierowcy.

Na poszczególne wyniki dobowe składa się suma punktów uzyskanych przez Kierowcę w głównych kategoriach, które mają przypisane wagi punktowe określone przez biuro floty iTaxi.

Główne kategorie brane pod uwagę w scoringu to:

Efektywność pracy – Punkty za jakość pracy: procent zleceń przyjętych prze Kierowcę do wszystkich bezpośrednio kierowanych zleceń do danego Kierowcy. Każdy % jakości pracy ma taką samą wagę punktową. Im wyższa jakość pracy tym wyższa punktacja.

Nieprzyjmowanie zleceń, odrzucanie przyjętych zleceń lub brak reakcji na propozycje kursów wpływa ujemnie na wynik efektywności pracy.

Jakość usługi – to wynik punktowy zależny od uzyskanej średniej ocen otrzymanych od pasażerów za brane pod uwagę zrealizowane kursy posiadające ocenę pasażera

Ocena bazowa  – obejmuje sumę punktów za:

  • Sposób oznakowania pojazdu w ramach współpracy z iTaxi: pojazd oklejony na stałe/pojazd nieoklejony
  • Rodzaj pojazdu, standard, wyposażenie i klasa do której został zakwalifikowany pojazd, którym realizowane są kursy taxi w ramach współpracy z iTaxi
  • Zakres współpracy oferowany przez Kierowcę rozumiany jako suma punktów za wszystkie usługi dodatkowe (np. znajomość języków obcych, zakupy, przesyłki, zakupy sieciowe, przegroda ochronna, przewóz zwierząt, kable rozruch, akceptowane rodzaje zleceń, akcje marketingowe, projekty specjalne) realizowane przez Kierowcę .

Punkty przyznawane są za każdą cechę pojazdu oraz aktywną usługę dodatkową.

Osiągnięcia specjalne zwiększające scoring Kierowcy 

Oprócz wyżej opisanych głównych kategorii, do scoringu zaliczana jest też punktacja za Osiągnięcia specjalne zwiększające scoring Kierowcy. Osiągnięcia te, to specjalne dodatkowo punktowane kategorie, w których Kierowca ma możliwość zdobycia w jednym okresie (zazwyczaj tydzień) punktów, które zwiększających jego scoring przez cały następny okres (zazwyczaj tydzień).

Wszystkie dostępne i zdobyte kategorie specjalne pokazane i opisane sa w aplikacji Kierowcy iTaxi.

Są to:

Super Priorytet – zwiększenie scoringu za uzyskanie przewidzianej na dany tydzień liczby punktów za realizację zleceń różnego rodzaju (zlecenia terminowe, zlecenia biznesowe, zlecenia VIP, zlecenia strefowe, zlecenia z nasłuchu)

Odznaka Terminówek – zwiększenie scoringu Kierowcy za uzyskanie w danym tygodniu wymaganej liczby zrealizowanych zleceń terminowych

Odznaka Dostępności – zwiększenie scoringu Kierowcy za uzyskanie w danym tygodniu wymaganej liczby godzin dostępności w godzinach szczytu

Czy wiesz, że…

Uzupełnieniem scoringu i osiągnięć Kierowców są punkty za zweryfikowane reklamacje i pochwały dotyczące danego Kierowcy i realizowanych przez niego kursów, które wpływają na:

  • zwiększenie scoringu dobowego przez okres 7 dni za udokumentowaną pochwałę zaakceptowaną przez biuro
  • zmniejszenie scoringu dobowego przez okres 7 dniu za zweryfikowaną i uznaną przez biuro reklamację na usługi danego Kierowcy

FAQ

Przykład mechanizmu bilansującego scoring i odległość do pasażera: 

Kierowca mający 1km do pasażera jednocześnie 500 m dalej niż inny Kierowca może uzyskać nad nim pierwszeństwo mając lepszy scoring o daną wartość punktów ale przy odległości  do pasażera 2 km ta sama przewaga punktowa już nie wystarczy. Im większa odległość do pasażera tym wpływ scoringu maleje.   

Czy przeglądanie terminówek zaliczane jest do aktywności? 

NIE o ile Kierowca robi to na zajętym

Jak wpływa przerwa w pracy na scoring? 

Dni w których Kierowca nie jest aktywny nie są zaliczane do scoringu.

Czy można mieć długa przerwę bez spadku scoringu? 

Brak aktywności przez 25 kolejnych dni nie wpływa na spadek scoringu.

Co się dzieje ze scoringiem przy dłuższej nieobecności? 

Każdy dzień powyżej 25 nieaktywnych dni zaliczany jest do scoringu (przyjmowany jest jako jeden z 20 dni z których liczony jest średnia do scoringu).

Jaki scoring ma nowy Kierowca?

Nowy Kierowca na start otrzymuje 87% maksymalnego wyniku dziennego scoringu.  Scoring ten utrzymuje się przez pierwsze 7 dni po których doliczają się średnie z kolejnych dni wypracowane przez Kierowcę aż do 20 najlepszych wyników z 22 dni branych do średniej.

Czy suwak pokazuje punkty i miejsce Kierowcy w kolejce? 

Suwak pokazuje wynik punktowy Kierowcy (średnią wyników dziennych braną pod uwagę w procesie przydzielania zleceń. Skrajnie po prawej jest najlepszy wynik punktowy a po lewej najgorszy wynik punktowy. Miejsce na pasku odpowiada miejscu na osi od najgorszego do najlepszego wyniku. Pomiędzy wynikiem Kierowcy mogą być inni kierowcy o ile mają takie wyniki ale nie muszą, wielu Kierowców może mieć to samo lub zbliżone miejsce uzyskując podobny wynik punktowy.

Dlaczego liczymy osiągnięcia za 7 dni nie miesiąc? 

Długi okres zdobywania odznak i ważności nagród byłby podatny na różne okoliczności zewnętrzne oraz mniej zachęcający i pogłębiający różnice pomiędzy Kierowcami o różnym scoringu. 

Jak liczone są przerwy i niepełne godziny dostępności? 

Do dobowego scoringu liczona jest łączna liczba pełnych godzin na bazie sumy wszystkich minut dostępności w ciągu danej doby.

Z jakiego okresu liczona jest jakość pracy do podstawowego wyniku scoringu:

Jakość brana do scoringu dziennego dotyczy wyłącznie dnia poprzedniego.

Jak traktujemy pasy dla dzieci zamiast fotelika?

 Z uwagi na brak możliwości wyboru fotelika przez pasażera, różne opinie firm certyfikujących wobec pasów “Smart Kid Belt”, oraz zmienne oczekiwania pasażerów co do zakresu wagowego fotelika i podejście do pasów zamiast fotelika nie punktujemy tej funkcji w scoringu.

Czy każde anulowanie zlecenia terminowego lub bieżącego obniża scoring?

Tak, każda anulacja, brak reakcji, rozłączenie Internetu lub wyjście z aplikacji oznacza anulację i spadek jakości.

Czy Kierowcy będą wiedzieć o przyznanych reklamacjach i pochwałach?

Tak, Kierowcy będą informowani oraz proszeni o wyjaśnienia przed uznaniem reklamacji.

Ile punktów przyznawane jest w zależności od rodzaju kursu?

Na obecną chwilę: kurs zwykły, Bilet iTaxi dzień = 1 pkt., biznes, Bilet iTaxi noc = 2 pkt., terminówka = 3 pkt., VIP = 4 pkt., nasłuch +2 pkt. do każdego rodzaju kursu.